Минимални осигурителни прагове 2012 г.

Вноски за фонд ТЗПБ за 2012

Изтеглете таблица с новите минималени  осигурителени доходи по основни  икономически  дейности  и квалификационни  групи професии  – 2012  г. – обнародван в държавен вестник бр.100 от 20 дек. 2011

Изтеглете таблица с новите диференцирани  осигурителни  вноски за  фонд „ТЗПБ“  2012  – обнародван в държавен вестник бр.100 от 20 дек. 2011 
1. Минималният осигурителен доход за работниците  и  служителите, които  съгласно условията  на трудовия договор работят при непълно работно време или  непълен  месец,   се  определя  пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой  на  работните дни  през  месеца.

2. Минималният осигурителен  доход  за  работниците  и  служителите,  които  работят  в  специализирани  предприятия,  трудово -лечебните  бази и кооперац иите на  хората  с увреждания, съгласно Закона   за   интеграция  на   хората   с  увреждания, се  определя  в  размер  50  на  сто  от  минималния осигурителен  доход  за  съответната  икономическа дейности  квалификационна  група  професия.

3. Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети лица  по  трудови  правоотношения.  Определянето на  групата  професии се  извършва  по  структурата на   Националната   класификация   н а   професиите  и  длъжностите  –  приложение  2  към   Заповед

№РД01-931  о т 27.12.2010  г. на  министъра  на  труда и  социалната  политика.

Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа  дейност се  определя  от дейността,  в  която  са заети най-голям  брой  лица,  работещи по  трудово правоотношение. В този случай при определянето  не се вземат предвид работниците и служителите, които  са  общофункционално  свързани  с  всички дейности на осигурителя. При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа  дейност  на  осигурителя се  определя  по  негов  избор.

4. Минималният осигурителен  доход не се прилага за работниците и служителит е в бюджетните предприятия  по  смисъла  на  § 1, т.  1 о т  допълнителната  разпоредба на  Закона  за  счетоводството.

Държавен вестник бр. 100 от 20 дек. 2011г.

Източник : НАП

бутон за социални мрежи

Кратък URL: http://www.sobstvenik.com/?p=3951

Създадено от на ян. 3 2012. Част от Данъци 2012. Може да се абонирате за коментарите към тази статия чрез RSS 2.0. Може да пропуснете до края и да оставите коментар. Пинг в момента не е позволен.

Оставете коментар

Фирмено разузнаване онлайн!

Търсене в архива

Бюлетин

Фото галерия

Фирмено разузнаване онлайн!
Вход | Designed by Gabfire themes