Нов закон за кредитите от 02.08.2016 г.

Списание собственикНа 02.08.2016 г. влезе в сила Законът за кредитите за недвижими имоти за потребители. С този закон подробно се регламентира ипотечното кредитиране в България и се въвеждат изискванията на Директива 2014/17/ЕС. Законът няма да се прилага за договори за ипотечни кредити, сключени преди 01.08.2016 г. Изключение е направено само за правилата за предсрочно погасяване на кредита, които ще се прилагат и за отпуснати кредити преди 01.08.2016 г.

За бъдещите кредитополучатели е важно да знаят:
1.При договор за кредит с ПРОМЕНЛИВ ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ кредиторът прилага референтен лихвен процент по определена от него методика. Методиката се включва в договора за кредит и не може да бъде променяна едностранно от кредитора след сключването му.
2.Когато задълженията на потребителя по договора за кредит са гарантирани чрез издаването на ЗАПИС НА ЗАПОВЕД или менителница, след всяко плащане кредиторът ги привежда незабавно в съответствие с остатъка по задължението. При погасяване на задължението на потребителя кредиторът е длъжен незабавно да върне на потребителя издадения запис на заповед или менителница.
3.Банката може да събира от потребителя ТАКСИ и КОМИСИОННИ за допълнителни услуги, свързани с договора за кредит. Банката не може да изисква заплащане на такси и комисиони за действия, свързани с усвояване и управление на кредита. Банката не може да събира повече от веднъж такса и/или комисиона за едно и също действие. Видът на таксите и/или комисионите и действието, за което се събират, трябва да бъдат ясно и точно определени в договора за кредит.
4. Банката уведомява кредитополучателя на хартиен или на друг траен носител за всяка ПРОМЯНА НА ЛИХВЕНИЯ ПРОЦЕНТ преди влизането в сила на промяната. Уведомлението трябва да съдържа информация за размера на погасителните вноски след влизането в сила на новия лихвен процент, както и за броя или периодичността на погасителните вноски, ако се променят. Кредитополучателят се смята за уведомен, когато уведомлението е било изпратено на последния посочен от него адрес.
5. Законът регламентира ГОДИШНИЯ ПРОЦЕНТ на РАЗХОДИТЕ /ГПР/ по кредита. Той се изчислява по сложна формула, определена в приложение към закона.
6. Законът определя лимит на ГПР. Годишният процент на разходите по кредита не може да бъде по-висок от 5 пъти размера на законната лихва по просрочени задължения в левове и в чуждестранна валута, определена с постановление на Министерския съвет. Клаузи в договора за кредит, надвишаващи максимално допустимия размер на ГПР по кредита, се смятат за нищожни.
7. ПРЕВАЛУТИРАНЕ НА КРЕДИТИ.При договор за кредит в чуждестранна валута потребителят има право да превалутира кредита във валутата, в която потребителят основно получава доходи или притежава активи, от които кредитът трябва да бъде погасен, както е било установено при извършване на последната оценка на кредитоспособността по договора за кредит или валутата на държавата членка, в която е обичайното местопребиваване на потребителя към момента на сключване на договора за кредит или в която е обичайното му местопребиваване.
8. Банката няма право да променя едностранно валутата, в която първоначално е договорен кредитът, съответно остатъкът от кредита.
9. Законът урежда ПРЕДСРОЧНОТО ПОГАСЯВАНЕ НА КРЕДИТА. Потребителят има право по всяко време да погаси изцяло или частично задълженията си по договора за кредит. В този случай потребителят има право на намаляване на общите разходи по кредита с лихвата и всички други разходи за оставащата част от срока на договора.
4.Банката не може да откаже да приеме изцяло или частично предсрочното изпълнение по договора за кредит.
5. НЕУСТОЙКИ и ОБЕЗЩЕТЕНИЯ при предсрочно погасяване на кредит. Банката има право на справедливо и обективно обосновано обезщетение за евентуалните разходи, които са пряко свързани с предсрочното погасяване на кредита, в размер до едно на сто от предсрочно погасената сума по кредита, когато кредитът е погасен преди изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му.
6. Банката няма право на обезщетение или неустойка при предсрочно погасяване на договор за кредит, когато кредитът е погасен след изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му.

сподели бутон

Кратък URL: http://www.sobstvenik.com/?p=5272

Създадено от на авг. 4 2016. Част от Закони, Новини. Може да се абонирате за коментарите към тази статия чрез RSS 2.0. Коментарите и пинг в момента са спрени.

Коментирането е спряно

Фирмено разузнаване онлайн!

Търсене в архива

Бюлетин

Фото галерия

Фирмено разузнаване онлайн!
Вход | Designed by Gabfire themes