Образователните стандарти

Конкуренцията (съревнованието) на образователния пазар, между предлагащите обучения по различни образователни специалности, се тормози от липсата на стандарти за тези духовни продукти,  информиращи за качеството на подготовката и възможностите за правене на   кариери в определени обществени дейности.

Това принуждава потребителите на образователни   продукти, да търсят консултации или да се доверяват на рейтингите на учебните заведения , които са  показатели отравяващи предимно качеството на преподавателите и условията за обучение.

Липсата на образователни стандарти затруднява работодателите, при формиране на оптимални екипи за работа по технологиите на техните бизнеси и определяне на индивидуалните заплати. Затруднява и проектантите на образователни продукти, изработващи учебните програми (системи от ключови думи определящи образователните специализации)  за обучение.

Липсата на  дефиниции на понятията  образователни специалности, профили, специализации и степени, прави бъркотията на образователния пазар ощи по-голяма.

· Анализът на проблема образователни стандарти показва, че той се корени в липсата на класификатор, който дефинира понятията обществена дейност, сектор, подсектор, отрасъл, подотрасъл, бранш, подбранш. Буди недоумение факта, че държавните статистики и през третото хилядолетие продължават да работят не с единен класификатор на обществените дейности, а с примитивни непълни списъци на недефинирани обществени дейности – промишленост, строителство, селско стопанство,  …, които не дава възможност за получаване на адекватни статистически данни, необходими за  ръководене на държава.

Съвременният мениджмънт определя понятието технология като “организация, съставена от алгоритъм (метод) за получаване на определен резултат от дейност, адекватна техника и специалисти за осъществяване на алгоритъма”. Технологиите се описват в технологична документация.

Еднакви резултати (култури) могат да бъдат получавани чрез различни технологии с различни целеви и икономически ефективности. Технологиите варират от технологии осъществявани от специалисти с минимум техника, до технологии осъществявани от техника  с минимум специалисти.

Всяка нормална и  добре развита обществена организация – домакинство, предприятие, училище, болница, казарма, банка, община, съдилище, министерство, президентство,  е съставена от дейностите: снабдяване, пласмент, осигуряване, ръководство и една или няколко основни дейности, всяка от които се осъществява по качествено различни технологии, дефинирани от адекватния класификатор на обществените дейности – КОД.

· Анализът на съвкупността обществени дейности показва, че те се различават по класовете от технологии с които се осъществават. Основното делене в адекватният им асификатор,  именувано секторно, се получава по признаците: производствени (дейности, които немогат да се извършват без проектиране); сигурностни (дейности, които не могат да се извършват без диагностициране) и ръководни (дейности, които не могат да се извършват без проблемизиране). При делене по адекватните родови, видови и сортови признаци, се наблюдава ритъм три-четири.

При това делене на технологиите за извършване на обществените дейности, те се класифицират в тридесет и шест отрасъла. Именувани с адекватни  ключови думи те формират класификатора :

1.Производствени.

11. Материално 111. Добивни. 112. Отглеждания .113. Строителни .

12. Информационно.121. Наукови 122. Изкуствови 123. Забавленски .

13. Трафиково.131. Съобщителни 132. Търговски 133. Транспортни.

14. Духовно. 141. Обучителни 142. Образователни 143. Възпитателни.

2. Сигурностни.

21.Биоекотическа. 211.Здравеопазващи 212.Популоопазващи 213 Екоопазващи.

22. Социална 221.Кримизалавящи 221. Разузнавателни.223. Обезопасителни

23. Военна 231. Идеозащитни 232. Териториозащитни 233. Икономозащитни.

24.Интеграционна 241.Културна 242.Миграционна 243Икономическа.

3. Ръководни

31. Нормативно 311. Законодателни 312. Правосъдни 313. Контролни

32.Административно 321Информиращи 322 Координиращи 323. Организиращи .

33. Политическо.331. Правозащитни 332. Солидарностни 333. Демокрацийни.

34. Икономическо 341 Финансирания 342. Икономизирания 343. Конкурирания.

Духовните продукти,  ключовият ресурс за благоденствието на всеки народ, се произвеждат в отраслите Обучение, Образование и Възпитание.

· КОД непосредствено диктува образователните направления, специалности, профили и специализации. Технологиите на един отрасъл дефинират  професионално направление, на подотрасъл дефинират   четири образователни специалности. Чрез релевантни  наименования, в рамките на статия, могат да се посочат накои от 144-те образователни специалности.

В образователното направление Строителни технологии те са: Материалостроене, Машиностроене, Сградостроене, Макростроене. В направление Наука – Световни, Исторически, Технологически, Абстрактни.

В направление Изкуства – Пластика, Писателство, Музика, Театър. В направление Образования – Детско, Основно, Средно,  Висше. В направление Обезопасявания – Инциденти, Катастрофи, Произшествия, Бедствия. В направление Финансирания – Микрофинанси, Мезофинанси, Макрофинанси, Глобофинанси.

Деленето на подотраслите на  браншове, по признак  технологични фази на дейностите необходими за  получаване на целевите резултати, води до определяне на обрадователни профили.

За специалност Машиностроене профилите  са : производствен, технологичен и проектантски. За специалност Произшествия – противодействен, обектоготовностен и профилактичен.

Деленето на браншовете на  подбраншове, по признак близки технологии, води до определяне на ключовото понятие образователни специализации.

За специалност Машиностроене се виждат специализациите: Инструменти,  Двигатели, Агрегати, Автомати. За специалност Произшествия –  Транспортни, Сградни, Заводски, Природни. Специализациите са тесни или широки в зависимост от обхвата на технологиите включени в тях. Специализациите подлежат на непрекъснато иновиране в зависимост от появата на нови технологии.

Всяко образователно направление  има  48  специализациии, а всички възможни  специализации  са 36 х 48, за именуване на които са необходими 1728 термина.

·  Понятието образователна степен отразява сложността на класа технологии, включени в дадена специялизация. Образователната практика спонтанно е формирала четири образователни степени – операторска, бакалавърска, магистърска и докторска. Последните три от тях имат место във висшето образование и се придобиват чрез завършване на определен профил на дадена специализация.

· Системата на адекватните статистически класификатори, освен   Класификатор на обществените дейности, включва и неговите производни класификатори:  на науките;  на научните специалности;  на техниката;  на резултатите от обществените дейности  – продукти, осигурявания, ръководения; на длъжностите; на професиите; на образователните специалности.

Наблюдаваните в тези класификатори   симетрии, периодичност и ритми, доказват тяхната научност и евристика, подобно на  Периодичната таблица на химическите елементи.

· Специалистите и техниката, са  съизпълнители на  технологични процеси – продуктови, сигурностни или ръководни, което ги прави взаимнозаменяеми. Квалификации на специалистите се класифицират  според съответствията: специалност – професия; профил – занятие, специализация – гилдия. Информативни наименования се получават при спазване на същите съответствия : професии – машиностроител, сградостроител, музикант, … ;  занятия  – композитор, диригент, изпълнител, … ; гилдия – вокалист, инстуметалист, актьор, … .

· Наименованията на длъжностите се определят от местата на специалистите във фазите на технологичните процеси и носят техните наименования – производственик, технолог, проектант, …, треньор, лектор, програматор, … . Термините инженер, агроном, юрист, … са използваеми като прилагателни. Длъжности могат да бъдат заемани от лица със съответно образование и професионализъм. Длъжността треньор, изисква квалификация в направление Образование, Специалност Висше образование, образователна степен бакалавър. Длъжността  лектор изисква образователна степен магистър и професионална степен доцент.

Длъжността програматор (проектант на програми) изисква  доктор и  професор.  Ръководната длъжност премиер, изисква квалификация в направление Организирания, специалност Държаворъководене (Макромениджмънт), степен докторска.  Професионалната степен държавник се присъжда не от ВАК а от народа. За заемане на някои ръководни длъжности  се изисква квалификация съставена от компоненти на различни специалности.

Примерно, за ръководител на малко предпрятие е достатъчно да бъде бакалавър по технологиите на основната дейност и бакалавър по специалността микроорганизиране.

· Образователните специализации се осъзнават като  вид духовни продукти – знания и умения, определени от системи дескриптори (ключови думи), усвоими от нормални хора. Тези продукти са  потенциал  за придобиване на висок професионализъм, при  трудова заетост, осъществявана в определен подбранш, след около пет години трудова практика. За тях трябва да се изработват стандарти, съставени от учебните програми за редовно (присъствено) и задочно (дистанционно) обучение. Признаванията на кредити и дипломи се правят по стандартите на специализациите и образователните степени.

· Величината на професионализма на специалист е оценима адекватно чрез трите  хабилитационни степени на шестобалната система – добър, превъзходен и талантлив. Информативни  наименования за степен на професионализъм са : асистент, калфа, майстор; преподавател, доцент, професор; учен, доктор, академик; … . 

Венелин Чалъков                                                 vtchalakov@abv.bg

26.05.2011

сподели бутон

Кратък URL: http://www.sobstvenik.com/?p=2787

Създадено от на май 26 2011. Част от Клуб Експерт, Новини. Може да се абонирате за коментарите към тази статия чрез RSS 2.0. Коментарите и пинг в момента са спрени.

Коментирането е спряно

Фирмено разузнаване онлайн!

Търсене в архива

Бюлетин

Фото галерия

Фирмено разузнаване онлайн!
Вход | Designed by Gabfire themes