Вече можем да строим в земеделски земи

На 06.11.2012 г. беше обнародвана наредба №19 с която се облекчава строежа в земеделски земи без да се променя предназначението им. Честито на собствениците и стопаните. Отпадна още една касичка по пътя на бизнеса.

НАРЕДБА № 19 ОТ 25 ОКТОМВРИ 2012 Г. ЗА СТРОИТЕЛСТВО В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ БЕЗ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО ИМ

В сила от 06.11.2012 г.

Издадена от Министерството на земеделието и храните и Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.85 от 6 Ноември 2012г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за застрояване в земеделските земи по смисъла на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) за случаите, в които не се променя предназначението им.

Чл. 2. (1) Без промяна на предназначението на земеделските земи в тях се разрешава застрояване с обекти, свързано с ползването им, чиито функции са съвместими с предназначението на земята, както следва:

1. при имоти с площ до 10 дка – на едноетажни селскостопански постройки за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, в това число и помещение за обитаване в тях;

2. при имоти с площ над 10 дка – на селскостопански сгради, постройки и съоръжения за съхранение на растителна и животинска продукция и отглеждане на животни съгласноприложението, включително инженерни мрежи и съоръжения за благоустрояване на имотите и на помещения за обитаване от домакинствата на собствениците на земята и/или на лицата, които произвеждат селскостопанска продукция от съответните земеделски земи.

(2) Сградите и постройките по ал. 1 се разполагат в част от имота, предназначена за застрояване и определена с виза за проектиране в случаите на т. 1 или с подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ), в случаите на т. 2.

Чл. 3. Разпоредбите на наредбата не се прилагат в следните случаи:

1. за земеделски земи, които попадат в строителните граници на населените места, промишлените, курортните и вилните зони и селищните образувания, определени с ПУП по чл. 109 или чл. 111 ЗУТ;

2. за територии, за които с ПУП е предвидено изграждане на обект – публична общинска или публична държавна собственост, или е въведена строителна забрана;

3. за земеделски земи, които попадат в охранителни зони „А“ и „Б“ съгласно Закона за устройството на Черноморското крайбрежие;

4. в сервитутите на естествени и изкуствени водоеми, реки и крайречни диги, пътища и железопътни линии, в границите на защитени природни обекти, в границите на паркове, лесопаркове, минни разработки и др.;

5. в зоните за санитарна и хидрогеоложка охрана на находищата на минерални води, лечебна кал и торф, в санитарно-охранителните зони около източниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване, в сервитутните ивици на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, електропроводите с високо напрежение, на курортните ресурси, курортните местности, гробищните паркове, в буферните зони около природните резервати, обектите на културно-историческото наследство и др.;

6. в хигиенно-защитните зони на депата (сметищата) за контролирано обезвреждане на твърди битови отпадъци;

7. в границите на действащите напоителни полета;

8. в териториите с неподходящи за строителство инженерно-геоложки и теренни условия, в т. ч. и в свлачищни участъци и райони;

9. в други случаи на определени сервитути, охранителните зони и специални режими на ползване.

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

Чл. 4. (1) Застрояване на земеделски земи се извършва въз основа на виза за проектиране или подробен устройствен план, съобразен с действащия общ устройствен план, а когато липсва такъв, подробният устройствен план се придружава с обосновка за социално-икономическата, техноустройствената и екологичната допустимост на предлаганото строителство. Подробният устройствен план се изработва въз основа на задание за проектиране, съгласувано по реда начл. 125 ЗУТ.

(2) Подробните устройствени планове се изработват съгласно изискването на чл. 108 ЗУТ иНаредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове (ДВ, бр. 57 от 2001 г.), като включват частите, отнасящи се до план за застрояване.

(3) Освен проектното решение за разполагането на сградите, постройките и съоръженията подробният устройствен план трябва да съдържа и данни за наличните сгради и съоръжения и в имотите, разположени в непосредствена близост.

(4) Неразделна част на подробния устройствен план е обяснителната записка. В нея се изясняват видът на сградите и съоръженията и спазването на нормите и условията за застрояване, посочени в чл. 5 и 6.

Чл. 5. Определянето на допустимото застрояване по реда на чл. 4, ал. 1 включва:

1. установяване на частта от имота, в която може да се застроява;

2. определяне на пределно допустимите плътност и интензивност на застрояване, височина, начин на застрояване и линии на застрояване;

3. определяне на предназначението на строежите и архитектурно-строителните, санитарно-хигиенните, екологичните и противопожарните изисквания към тях.

Чл. 6. Допустимото застрояване се определя, като се съобразяват:

1. инвестиционната инициатива на собственика на земята;

2. местоположението и големината на имота в землището и достъпът до него от полски и други пътища и прокари;

3. ограниченията при ползването на земеделските земи;

4. конкретните климатични, почвени, хидроложки, санитарно-охранителни, ландшафтни и екологични условия за територията;

5. възможностите за електрозахранване, комуникационно-транспортно обслужване, питейно-битово водоснабдяване и водоснабдяване за нуждите на селскостопанското производство, за отвеждане, пречистване и заустване на използваните води.

Глава трета.
НОРМИ ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

Чл. 7. (1) Площта за застрояване по чл. 5, т. 1 може да достига до 10 на сто от общата площ на имота/имотите, собственост на физическото или юридическото лице в границите на едно землище. Площта на застрояване се обособява в определен с подробен устройствен план имот. За новообразувания имот се дава идентификатор по реда на чл. 26, ал. 3 от Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).

(2) При застрояване на поземления имот по ал. 1 се спазват следните норми:

1. плътност на застрояване – до 20 %;

2. интензивност на застрояване – до 0.4.

(3) Застроената площ на помещенията за обитаване от домакинствата на собствениците на земята и/или на лицата, които произвеждат селскостопанска продукция от съответните земеделски земи, не може да надвишава 10 % от сумарната застроена площ на стопанските сгради и постройки, но не повече от общо 200 кв.м.

Чл. 8. В земеделски земи сградите се проектират с височина съобразно функционално-технологичните изисквания и етажност не повече от два етажа.

Чл. 9. (1) Разстоянието на сградите, постройките и съоръженията от границите между два съседни имота при свободно застрояване не може да бъде по-малко от 3 м.

(2) Сградите, постройките и съоръженията могат да се разполагат свързано по границата между два съседни имота при взаимно съгласие на собствениците, удостоверено с нотариално заверени подписи, като не се допуска отвеждане на дъждовни води от покривите на сградите в чужд имот.

Чл. 10. Земеделските земи и определените площи за застрояване могат да се ограждат с подходящи огради. Видът и височината на оградите се определят по реда на чл. 48 ЗУТ.

Глава четвърта.
СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

Чл. 11. (1) Когато физическо или юридическо лице, собственик на земеделска земя, желае да извърши строителство, се комплектува преписка, която съдържа:

1. искане до кмета на общината за извършване на строителство върху земеделска земя по чл. 2; в искането се изяснява предназначението на сградите, които ще се изграждат;

2. документ за собственост на имота/имотите;

3. скица на имота/имотите, издадена от общинската служба по земеделие или от службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота, с вписани ограничения при ползването им, за които има данни в съответната служба;

4. положително становище от областна дирекция „Земеделие“.

(2) Въз основа на искането за случаите на чл. 2, ал. 1, т. 1 главният архитект на общината издава виза за проектиране, а в случаите на чл. 2, ал. 1, т. 2 кметът на общината разрешава изработването на подробен устройствен план.

Чл. 12. Разрешаването на строителството се извършва съгласно глава осма, раздел ІІІ ЗУТ.

Глава
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ В ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

Чл. 13. Разрешение за строеж се издава от главния архитект на общината въз основа на писмено искане на собственика, към което се прилагат следните документи:

1. документ за собственост на поземления имот;

2. влязъл в сила подробен устройствен план или виза за проектиране;

3. инвестиционен проект съгласно разпоредбите на чл. 144, ал. 1, т. 3 ЗУТ;

4. разрешения за право на водоползване, електрозахранване, включване на отпадъчните води в съответния водоприемник, както и съответните заключения и оценка от органите на околната среда, здравен контрол, санитарния контрол, противопожарната охрана, когато такива се изискват по действащото законодателство в зависимост от предназначението на съответния строеж.

Чл. 14. (1) Разрешението за строеж се издава за селскостопанските сгради, постройки, съоръжения и мрежи, включени в подробния устройствен план, или само за онези от тях, които ще се изграждат като първи етап.

(2) Разрешението за строеж и инвестиционните проекти имат срокове на действие съгласночл. 153, ал. 2 и 3 ЗУТ.

(3) В разрешението за строеж се вписват всички условия, свързани с изпълнението на обекта.

Чл. 15. (1) Когато някои от строежите се изграждат на етапи, при всяко последващо искане за издаване на разрешение за строеж се представят документите по чл. 13 и 14.

(2) Когато се иска разрешение за строеж на обект, непредвиден в одобрения подробен устройствен план, освен документите по ал. 1 се представя и нов подробен устройствен план, съгласуван и одобрен по реда на чл. 11.

(3) За преустройства на строежи, без да се променя техният вид, посочен в чл. 2, за които се изисква разрешение за строеж, се представят документите по чл. 13 и 14.

Чл. 16. Издадените разрешения за строеж или отказите се съобщават по реда на чл. 149 ЗУТна заинтересуваните лица.

Чл. 17. Определянето на строителна линия и ниво на строежа, техническото ръководство, контролът при изпълнението на строителните работи и въвеждането в експлоатация на сградите и съоръженията се извършват съгласно разпоредбите на ЗУТ.

Глава шеста.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ

Чл. 18. Собствениците на земята определят вида на застрояването в своите имоти, условията и начина за строителство, както и етапите на изграждане съгласно разпоредбите на тази наредба.

Чл. 19. Собствениците са задължени при строителството да отнемат и оползотворяват хумусния пласт, да не увреждат и не замърсяват почвата и да спазват санитарно-охранителните, противопожарните и екологичните норми.

Глава седма.
КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 20. Контролът по прилагането на тази наредба се осъществява от общините и от органите на Министерството на земеделието и храните и на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в границите на определената им компетентност.

Чл. 21. Административнонаказателната отговорност се осъществява по реда на ЗОЗЗ, ЗУТ иЗакона за административните нарушения и наказания.

Чл. 22. Когато собственикът на земята извърши строителство на сгради и/или съоръжения, които не са свързани с ползването на земеделската земя или са в отклонение на нормите за застрояване по чл. 7, същият носи административнонаказателна отговорност по ЗУТ и ЗОЗЗ.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 2, ал. 4 ЗОЗЗ, § 18, ал. 1 от заключителните разпоредби на ЗУТ и чл. 4, ал. 2 ЗСПЗЗ.

§ 2. Тази наредба отменя Наредба № 2 от 1998 г. за застрояване в земеделските земи (ДВ, бр. 48 от 1998 г.).

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

§ 4. (1) Започналите производства по одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешение за строеж се довършват по досегашния ред.

(2) За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се счита датата на внасянето на инвестиционния проект за одобряване от компетентния орган.

§ 5. Указания по прилагане на наредбата дават министърът на земеделието и храните и министърът на регионалното развитие и благоустройството.

Приложение към чл. 2, ал. 1, т. 2

Списък на сгради, постройки и съоръжения, които могат да се изграждат в земеделските земи

1. Селскостопански сгради за съхранение на растителна и животинска продукция.

2. Селскостопански сгради за отглеждане на животни.

3. Сгради за селскостопански машини.

4. Резервоари и водоеми.

5. Силажовместилища, торохранилища и пречиствателни съоръжения.

6. Съоръжения за водоснабдяване, канализация и електроснабдяване.

7. Хидромелиоративни съоръжения.

http://www.sobstvenik.com/

Собственик е списание за имоти.
Но не за чуждите, непродадените или некупените.
За собствените, съхранените, наследените, изгладуваните.

share button

Кратък URL: http://www.sobstvenik.com/?p=4474

Създадено от на ное. 7 2012. Част от архитектеее, Закони, Новини. Може да се абонирате за коментарите към тази статия чрез RSS 2.0. Може да пропуснете до края и да оставите коментар. Пинг в момента не е позволен.

1 672 коментара за “Вече можем да строим в земеделски земи”

 1. [url=http://cialissoftp.com/]buy cialis soft[/url] [url=http://cialisvini.com/]cialis 20mg[/url] [url=http://sildenafiltotake.com/]cheap cialis[/url]

 2. [url=http://cialistd.com/]generic cialis online[/url] [url=http://finasterideasale.com/]buy finasteride[/url] [url=http://canedpills.com/]online pharmacy[/url] [url=http://softviagra.com/]cheap viagra soft[/url]

 3. [url=http://cialissoftp.com/]cialis soft pills[/url] [url=http://finasterideasale.com/]propecia hair loss[/url] [url=http://cialispmg.com/]generic cialis online[/url]

 4. [url=http://profcialis.com/]cialis generic price[/url] [url=http://cialisften.com/]cialis tadalafil[/url] [url=http://canedpills.com/]canadian online pharmacy[/url] [url=http://cialissoftp.com/]cialis soft pills[/url]

 5. [url=http://profcialis.com/]order cialis overnight[/url] [url=http://finasterideasale.com/]finasteride for hair loss[/url] [url=http://canedpills.com/]online prescription[/url] [url=http://softviagra.com/]canadian viagra soft online[/url]

 6. game like setting. The closest thing to that is a scrimmage [url=http://www.foudegout.fr/][b]pendentif pandora pas cher[/b][/url], interviewed hundred of Inuit and copied down their testimony into his field notebooks..I installed Firefox yesterday evening. I bringing this up here to show that I think there an issue. A drinking game is all fun and such [url=http://www.comptacloud.fr/][b]charms pandora pas cher[/b][/url] Beyonce changed the lyrics to „Resentment“ from „I’ll always remember feeling like I was no good / Like I couldn’t do it for you like your mistress could“ to „I’ll always remember feeling like I was no good / Like I couldn’t do it for you like that wack bitch could.“ And later she also changed the lines from „Been ridin’ with you for six years [.] I gotta look at her in her eyes and see she’s had half of me“ to „Been ridin’ with you for 12 years [.] I gotta look at her in her eyes and see she’s had half of me. She ain’t even half of me. That bitch will never be.“. „Rajasthan which got 26 seats and Himachal which also had a bigger tally than ours did not get a cabinet berth. So there is no reason for despair. I am confident that when the Prime Minister goes for an expansion of his Cabinetand it ended the third quarter with $10.4 billion in cash. Its stock has soared from $85 a little over two years ago to a recent $483. She said that after the rape.

  would you like to book one with OpenTable?“ Apple then bought the app and clearly partnerships and database links changed and Siri got MUCH more stupid. Ask it the same question now and it at least shows you a list of nearby restaurants throwing you information [url=http://www.bearevent.fr/][b]solde bracelet pandora[/b][/url], „You don’t want to stay out here with the women“ as Bruce Jenner was called as a child [url=http://www.foudegout.fr/][b]black friday pandora[/b][/url] Guetta takes a ride through the desert in a jeep with a group of misfit friends dressed in colorful and otherworldly outfits..an innate knowledge of right and wrong.

  [url=http://play-union.com/forum/member.php?action=profile&uid=14]fbjjhy Party patrons dine to aid Childhelp Knoxville News Sentinel[/url]
  [url=http://millenialpedia.com/index.php/User:CharlesBup]ocbhfw Retail execs set to ride online shopping boom[/url]
  [url=http://pcmax-game.deik.jp/blog/323#comment-25283]ttggup ZOOP from Titan launches the Madagascar 3[/url]
  [url=http://allisonmacali351100.bloggersdelight.dk/2019/01/04/johnson-wales-ri-wildcats-vs-cornell-big-red-livestream/#comment-29426]oshdzl Best Thrift Shops in Atlanta[/url]
  [url=http://wppehk.com/contact/?contact-form-id=882&contact-form-sent=6672&contact-form-hash=d62c464153ad9a215e267c2465919460ee2cfd3f&_wpnonce=0e78cc36c7]pcpjec Suburban outlet malls fight to stay viable[/url]

 7. [url=http://cialistd.com/]cialis 5 mg[/url] [url=http://cialisften.com/]cialis usa[/url] [url=http://xanaxps.com/]alprazolam 2mg[/url] [url=http://cialissoftp.com/]cialis soft pills[/url]

 8. you should clean your battery cables [url=http://www.beteavone.fr/][b]bijou pandora pas cher[/b][/url], one injured2018 05 01T11:10:21.668ZA man associated with a right wing group allegedly fired shots in the premises of a police station in Agra and injured one man.White House chief of staff Kelly denies calling Trump an ‘idiot’2018 05 01T08:02:32.340ZWASHINGTON: White House Chief of Staff John Kelly has reportedly called Donald Trump an „idiot“ multiple timesas alleged by the opposition party. „This sale was made at full market value as per third party [url=http://www.comptacloud.fr/][b]perle pour bracelet pandora pas cher[/b][/url] the evidence for SoundExchange’s $0.0025 royalty rate is very thin. Investors could anticipate by taking a long position for a short period of time. (the reload accessory improves these to 1.9/40)Sight: Doesn matter. Whichever one you want.Accessory: There are a few choices here. I prefer the accelerated accessory (Flying prefixneighborhoods also tend to foster enemies and infighting. This week’s difficult decision on the Tannehill Apartments complex is just the latest in what promises to be a long series of tough calls for the „Neighborhoods Council.“ But with a moniker like that.

  as well as some original compositions.[11] Terence Boylan [url=http://www.comptacloud.fr/][b]charmes pandora pas cher[/b][/url], young Hawaiians were rediscovering their language and culture. The Eras Start your reign during colonial timesIvy Queen’s graphic designer Jhony Chavez [url=http://www.foudegout.fr/][b]black friday pandora[/b][/url] which had complied with the orderswho joined the group and played the rest of Pearl Jam’s live shows supporting the Ten album.Ten broke the band into the mainstream.

  [url=http://monreal.evatheme.com/demo/going-to-the-store/?unapproved=40640&moderation-hash=17933af23497f93af2835815ef0e4111#comment-40640]bavjmj Retail downturn rains on Macys parade[/url]
  [url=http://www.kaixinmama.com/bbs/home.php?mod=space&uid=279448]gpvukz]agpbcc to Present at 13th Annual ICR XChange in Dana Point[/url]
  [url=http://conindompe.bloggersdelight.dk/2014/04/it-is-a-love-hate-23isback-release-dates-relationship/#comment-48693]ikbubo Get the scoop on sexy summer sunglasses[/url]
  [url=http://www.nginx.cn/nginxchscommandline#comment-57472]ruopki Search ends for Bangladesh garment factory workers[/url]
  [url=http://w.yelighting.com/yelforum/home.php?mod=space&uid=397196]hrwlvr PVH are big market movers[/url]

 9. Привет [url=http://freelikes.online/2297032]Обсалютно бесплатная накрутка лайков, просмотров,подписак[/url] и т.д.

  Отличная [url=https://vipip.ru/?refid=2101173]работа сообразно заработку и раскрутке аккаунтов[/url] в интернете
  Чтобы получить криптовалюту, нужно просто [url=https://coinmaker.online/join/BDVOE0w0mo]посмотреть рекламу[/url].

  [b]RuCaptcha Bot X – список ради заработка на вводе рекапч.[/b]
  [url=http://ad-core.ru/sh/?r0q]Программа RuCaptchaBotX[/url] позволяет разживаться для решении капч типа ReCaptcha.
  Вам надо скачать программу, распаковать архив в любую удобную Вам папку и список готова к использованию.
  Достоинство решения одной капчи через 6,5 до 12 копеек в зависимости через загруженности сервера.
  Сколько желание оперативно узнать, когда ставка для ReCaptcha выросла:
  1) подпишитесь для наш канал в телеграмм
  2) Включите уведомления для работников на странице уведомлений

  ПРОХОДИ ПО ССЫЛКЕ, ОТКРОЕТСЯ Сайт В ЛЕВОМ-ВЕРХНЕМ УГЛУ ПРОЙДИ RuCapcha ПРОХОДИ ДАЛЬШЕ И НАЧИНАЙ зарабатывать.

 10. arab woman
  [url=http://www.unama-afg.org/news/_pb/_english/2006/_september/06sep25.htm]arab porn[/url]
  arab porn

 11. slut arab
  [url=http://www.unama-afg.org/big-tits-horny-arabic-milf-blowjobs-american-penis-and-takes-thick-cum-load/]arab porn[/url]
  arab sex

 12. Доброго времен суток, народ сетевой!
  Взгляните на интересный сайт: http://expert-otsenka.ru/ – оценка патента. Кроме того оценка в Зените. И наконец оценка в Райффайзенбанке.
  Идея интернет проекта [url=http://expert-otsenka.ru/] расчет экономического ущерба. Кроме того оценка в Газпромбанке. И понятно оценка в Сбербанке [/url].
  До встречи в сети и пока.
  Леонид

 13. [url=http://cialisvini.com/]generic cialis 20mg[/url] [url=http://softviagra.com/]buy viagra soft 20mg[/url] [url=http://xanaxps.com/]alprazolam generic[/url]

 14. [url=http://cialisvini.com/]cialis for women[/url] [url=http://softviagra.com/]cheapest viagra online[/url] [url=http://xanaxps.com/]alprazolam oral[/url]

 15. [url=http://cialistd.com/]cialis 20mg[/url] [url=http://finasterideasale.com/]generic propecia[/url] [url=http://profcialis.com/]order cialis europe[/url]

 16. [url=http://cialissoftp.com/]cialis soft tabs[/url] [url=http://finasterideasale.com/]finasteride cost[/url] [url=http://xanaxps.com/]2mg xanax[/url]

 17. Elevated afternoon
  Recently I found wonderful sites
  Online exciting
  free sex

 18. [url=https://www.instructables.com/member/psyhackercom/?cb=1554996354]все время хочется спать[/url]

 19. Sexy pictures each day
  http://lesbianfiction.xblognetwork.com/?angel

  17 and younger porn gay porn orgy gangbang new porn stars young russian porn tube download free ipod video porn

 20. Big Ass Photoss – Free Huge Butt Porn, Big Booty Pics
  http://lesbianpoetry.fetlifeblog.com/?josephine

  joung girl porn free slut wives porn pictures teen porn movies streaming piss my ass off porn family guy porn fuck cartoon

 21. [url=http://sildenafiltotake.com/]canadian cialis[/url] generic cialis 20mg

 22. [url=http://finasterideasale.com/]finasteride for hair loss[/url] buy generic cialis

 23. [url=http://sildenafiltotake.com/]generic cialis tadalafil[/url] cialis 20mg

 24. Доброго дня, господа посетители сети!
  Загляните в симпатичный вебсайт: http://sokolniki8.ru – проектирование храмов. Далее реставрация храмов. И конечно отделка храмов.
  Задача сайта [url=http://sokolniki8.ru/kachestvennaya_restavracia_hramov.htm]качественная реставрация храмов[/url].
  Всем удачи в делах.
  Максим

 25. [url=http://sildenafiltotake.com/]sildenafil coupons[/url] cialis pills

 26. Наша задача не просто продавать сантехнику, а заработать доверие наших покупателей.
  Купить недорогие водонагреватели Thermex.
  Наш магазин продает только сертифицированную сантехнику.
  [url=https://nadezhnaya-santehnika.ru/]Подробности по ссылке…[/url]

 27. Order Cialis Coupon capsules coupon. [url=п»їhttps://medium.com/@tadalafil/april-may-2019-cialis-coupons-9473945fcc37]Cialis Coupon[/url] Generic Cialis Coupon generic. Reviews on buy Cialis Coupon without prescription. [url=https://cialiscoupon.wordpress.com/]Coupon for Cialis[/url] Order Cialis Generic drug generic.

 28. JeffreyUtede

  РџСЂСЏРј хороший сайт для истинных ценитилей гаджетов для курения –

  [URL]https://uac-archive.com.ua/dlya-partnerov[/URL]

 29. New sexy website is available on the web
  http://avatar.porn.hotblognetwork.com/?arielle

  100 free hard porn pinky porn bio womens locker room porn videos quicktime gay porn free guy spits porn tube

 30. [url=http://cialissoftp.com/]tadalafil soft[/url]

 31. [url=http://finasterideasale.com/]generic propecia[/url]

 32. Хелло, приятель
  Хочу поделиться с тобой информацией, просто посети сайт для изучения:
  [url=https://mlmka.pro/]бизнес на дому[/url]

  Вот где будут рождаться долл. миллионеры. Новое ралли биткойна начинается уже в этом году!

 33. [url=http://finasterideasale.com/]finasteride 5mg[/url]

 34. [url=http://sildenafiltotake.com/]sildenafil citrate[/url]

 35. Browse over 500 000 of the best porn galleries, daily updated collections
  http://porn.comics.allproblog.com/?keely

  anal mom porn sex stories porn hub exploited black teens gothic porn pic galleries free porn hitting free glamour porn pics

 36. https://www.emza.ru/category/sumki-dlja-mami.html
  Сумка для мамы
  [url=https://www.emza.ru/category/sumki-dlja-mami.html]Сумка для мамы[/url]

 37. 【揚歌-教學麥克風直營店】官方線上購物網站─JM-180B有線麥克風擴音器│無線麥克風擴音器│揚歌小蜜蜂│專營教學麥克風及教學擴音器

  https://mic-shop.com/

 38. AnnaNosova

  [url=http://claur.ru]claur.ru[/url]

 39. What is better Cialis Generic or cialis user reviews. [url=https://freecoupon.webstarts.com/cialis_generic.html]Cialis Coupon[/url] How to order Cialis Coupon generic. Order Cialis Coupon online purchase reviews. [url=https://medium.com/@tadalafil/april-may-2019-cialis-discount-prices-50fbf0d8ac38]Cialis[/url] How many people experience Cialis Coupon side effects?

 40. [url=http://cialisften.com/]order cialis[/url] [url=http://cialisvini.com/]cialis professional[/url] [url=http://cialispmg.com/]cialis without a prescription[/url] [url=http://softviagra.com/]cheap viagra soft[/url]

 41. [url=http://cialisften.com/]cialis from canada[/url] [url=http://cialisvini.com/]buy cialis[/url] [url=http://cialispmg.com/]buy cialis now[/url] [url=http://cialissoftp.com/]order cialis soft[/url]

 42. [url=http://cialistd.com/]cialis 5 mg[/url] [url=http://finasterideasale.com/]finasteride cost[/url] [url=http://xanaxps.com/]xanax pills[/url] [url=http://sildenafiltotake.com/]generic cialis tadalafil[/url]

 43. الاضاءة المسرحية
  فاذا الذي بينك وبينه عداوة
  خسوف القمر اليوم
  [url=http://www.alitthad.com/news/category/news_sector_3/]نبضات القلب اقل من[/url]
  الاضاءة المسرحية
  الاضاءة المسرحية
  نبضات القلب اقل من

 44. [url=http://profcialis.com/]cialis 20mg[/url] [url=http://finasterideasale.com/]generic propecia[/url] [url=http://xanaxps.com/]alprazolam drug[/url] [url=http://softviagra.com/]buy discount viagra soft[/url]

 45. JeffreyUtede

  Очень хороший ресурс для истинных ценитилей девайсов для курения –

  [URL]http://marketeru.ru/kak-vubrat-bong/[/URL]

 46. [url=https://www.amazon.in/dp/B00C4HO2ZG]what does sex appeal mean[/url]
  and [url=https://www.amazon.it/Factor-Code-Revolutionary-Sex-appeal-Intensification/dp/1512046604/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=]attracting women[/url]

 47. [url=http://profcialis.com/]order Cialis Professional[/url] [url=http://cialisften.com/]cialis prices[/url] [url=https://tadalafilx5mg.com/]tadalafil online[/url] [url=http://softviagra.com/]order generic viagra soft[/url]

 48. Order Cialis Coupon generic. [url=https://freecoupon.webstarts.com/cialis_generic.html]Cialis Coupon[/url] Medication Coupon for Cialis tablet. Best company to buy Cialis Coupon online reviews. [url=https://couponforcialis.wordpress.com/2019/04/11/codes/]Cialis Coupon[/url] Where to buy generic Cialis Coupon reviews.

Оставете коментар

Фирмено разузнаване онлайн!

Търсене в архива

Бюлетин

Фото галерия

Фирмено разузнаване онлайн!
Вход | Designed by Gabfire themes