Научни публикации

Секция научни публикации Списание Собственик

ISSN 1314-7943

Секция научни публикации на списание „СобствениК” е академично издание за теория и практическо приложение, подходи и системи за управление на обществото. В него се публикуват научни статии, монографии и книги по актуални теми на юристпруденцията, икономиката (проблемите на движимите и недвижими имоти, фискалната политика) и социологията на глобално, регионално и местно ниво. Популяризират се идеи и възгледи за развитие на гражданското общество, като система от материални и духовни форми на общуване, за усъвършенстване на взаимодействието между държавните институции и гражданските сдружения и структури.

Авторски права и отговорнисти

1.сп.”СобствениК” защитава правото на собственост върху публикациите на техните автори.

2. сп.”СобствениК” поддържа публикациите онлайн.

3. Авторите носят пълната отговорност за достоверността на публикациите си и цитираните в тях данни.

 Научен редакционен съвет в състав:

проф.д.ик.н. Иван Йовков;

доц.д-р Семеон Елазаров;

доц.д-р Митьо Велушев

 Oтговорен секретар: Красимир Криводолски  

Т А К С И

  1. Публикуване в списание „СобствениК”
  • Публикуване на статия с обем до 5 печатни страници– 20 лв.
  • Публикуване на монография до 25 печатни страници – 50 лв.
  • Публикуване на книга до 120 печатни страници – 80 лв.

Начин за плащане на таксата за публикацията е по банков път.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ НАУЧНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ

1. Заявка за публикация – попълва се on-line или се изпраща като *xls файл, който може да се намери на страницата на списание „СобствениК”  www.sobstvenik.com

2. Информация за автора – имена, научна степен, научно звание, организация и е-mail

3. Публикацита се придружават с резуме на български и английски език и включва:

заглавие, текст с обем до 1800 знака; /една; до 5 ключови думи;

 

І. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗЮМЕ КЪМ НАУЧНАТА ПУБЛИКАЦИЯ

 

А. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

1.  Резюмето трябва да е записано във формат на компютърна програма

Microsoft®; Office Word ® 2003

2. Да бъде записана като *.doc.

 3. Името на файла трябва да е със следната структура:

Инициал на първото име_Фамилия_Abstract_годината.doc

(напр. P_Petrov_Abstract_2012.doc)

4. Името на файла трябва да е изписано на латиница.

5. Резюмето се изпраща по електронната поща на адрес:

media.sobstvenik@gmail.com

6. Структура на резюмето:

6. 1. Име на публикацията  на български език

6. 2. Име (имена) на автора и име на организацията, която представляват

6. 3. Основен текст на резюмето на български език

6. 4. Ключови думи на български език

6. 5. Име на публикацията  на английски език

6. 6. Име (имена) на автора и организацията, която представляват, на

английски език

6. 7. Основен текст на резюме на английски език

6. 8. Ключови думи на английски език

6. 9. Адрес за връзка и e-mail

Б. ФОРМАТИРАНЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПУБЛИКАЦИЯТА

Наименованието на публикацията  се изписва на български с големи букви, шрифт

Times New Roman 12pt, Bold и се центрира.

2. АВТОР (АВТОРИ)

Под наименованието на публикацията  през един празен ред се поместват с първа голяма буква и следващи малки букви името на автора (пълно собствено и пълно фамилно име).

На нов ред се изписва пълното наименованието на организацията без съкращения. Шрифт Times New Roman 11pt, Bold и се центрират.

– Ако авторите са повече от един и са от една и съща организация,  имената им се изписват едно до друго. Името на организацията се изписва на нов ред. Шрифт Times New Roman 11pt, Bold и се центрират.

Пример:                                Иван Иванов, Петър Петров

име на организацията …, град …

 

– Ако авторите са повече от един и са от различни организации, имената на авторите се изписват едно след друго с горен индекс след фамилното име на всеки автор. Имената на организациите се изписват на нови редове,  като преди тях се поставя индексът, който съответства на автора. Шрифт Times New Roman 11pt, Bold и се центрират.

Пример:                              Иван Иванов1,  Петър Петров2

1 име на организацията (университет), град …

2 име на организацията(университет), град …

 

Научни степени, звания и адреси не се упоменават.

 

3. РЕЗЮМЕ НА БЪЛГАРСКИ

След един празен ред се помества резюме на български език в обем 1500-1800 символа, включително разстоянието между думите. Шрифт Times New Roman 10 pt, Regular.; Отстъп на първия ред 0.8 см.

Не се допуска цитиране под черта.

4. КЛЮЧОВИ ДУМИ

През един празен ред се изписват Ключови думи:  (шрифт Times New Roman 10 pt., Bold). Ключовите думи са между 4-6 и се изписват на български  (шрифт Times New Roman 10 pt., Regular).

Ключовите думи не трябва да са части от изречения.

5. ИМЕ НА ПУБЛИКАЦИЯТА, ИЗПИСАНА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

След интервал и центрирано се изписва името на публикацията на английски език.

Изискванията са същите като тези на български език.

6. АВТОРИ (АВТОРИ), ИЗПИСАНИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Името на автора се изписва след интервал.  Изискванията са същите като тези набългарски език.

7. РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Резюмето на английски език се изписва след интервал и е в обем до 1800 символа, включително разстоянието между думите.  Изискванията са същите като тези на български език.

8. КЛЮЧОВИ ДУМИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Ключовите думи са между 4-6  и се изписват след интервал. Изискванията са същите като тези на български език.

9. АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ И E-MAIL

Адресът трябва да е пълен и да включва пощенски код. Шрифт Times New Roman 9 pt.

Предварително Ви благодарим, за спазването на тези изисквания!

 

 

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ В СП. “СобствениК”

А. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

1. Статията трябва да е написана на компютърна програма Microsoft Word.

 2. Да бъде записана като *.doc.

3. Името на файла трябва да е със следната структура:

Инициал на първото Име_Фамилия_Paper_годината.doc

(напр. P_Petrov_Paper_2012.doc)

4. Името на файла трябва да е изписан на латиница.

5. Статията се изпраща по електронната поща на адрес:

…………………………………………………… (Напр. fbm_conference@abv.bg)

6. Структура на статията:

6. 1. Име на статията на български език

6. 2. Име на автора, име на организацията, която представляват и града

6. 3. Резюме на български език

6. 4. Ключови думи на български език

6. 5. Ключови думи на английски език

6. 6. Увод (цел, методи, преглед и анализ на литературата)

6. 7. Основен текст

6. 8. Изводи и препоръки

6. 9. Използвана литература

6. 10. Име на статията на английски език

6. 11. Име  (имена) на автора, име на организацията, която представляват,

и града, на английски език

6. 12. Резюме на английски език

6. 13. Адрес за връзка и e-mail

7. Обем на статията до 5 страници (или 9 000 символа).

8. Последната страница трябва да бъде запълнена най-малко на 70%.

9. Страниците на публикацията  не се номерират.

10. Не се използва сричкопренасяне.

 

Б. ФОРМАТИРАНЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПУБЛИКАЦИЯТА

Наименованието на публикацията се изписва на български с големи букви,

шрифт Times New Roman 12pt, Bold и се центрира.

2. АВТОР (СЪАВТОРИ)

Под наименованието на публикацията през един празен ред се поместват с първа голяма буква и следващи малки букви името на автора (пълно собствено и пълно фамилно име). На нов ред се изписва наименованието на организациите, която представлява и града.  Шрифт Times New Roman 11pt,  Bold  и се центрират.  Не се допуска съкращения на името и фамилията на автора (съавторите). Ако съавторите са повече и са от една и съща организация,  имената им се изписват едно след друго.  Името на организацията се изписва на нов ред. Шрифт Times New Roman 11pt,  Bold  и се центрират.  Не се допуска съкращения на името на организацията.

Ако съавторите са повече и са от различни организации.  Имената на авторите се изписват едно след друго отделени със запетая, като след името на автора се поставя горен индекс (superscript)  от арабски цифри.  Имената на организацията се изписват последователно според авторите на нови отделни редове. Пред името на организацията е поставя горен индекс, съответстващ на автора. Шрифт Times New Roman 11pt, Bold и се центрират. Наименованията на организациите се изписват без съкращения. Научни степени, звания и адреси не се упоменават.

Например: 1. При един автор

Иван Иванов, Петър Петров

     име на организацията (университет), град …

2. При повече съавтори от една организация

Иван Иванов,  Петър Петров

    име на организацията (университет), град …

                   3. При повече съавтори от различни организации

Иван Иванов1,  Петър Петров2

    1 име на организацията (университет), град …

    2 име на организацията(университет), град …

 

3. РЕЗЮМЕ НА БЪЛГАРСКИ

След един ред центрирано се изписва Резюме  (шрифт Times New Roman 9 pt, Bold). Основният текст на резюмето се помества след един празен ред. Обемът на резюмето е до 900  символа(1/2 печатна страница),  включително и разстоянието между думите.  Шрифт Times New Roman 10 pt, Regular.

Отстъп на първия ред 0.8 см.

4. КЛЮЧОВИ ДУМИ

През един празен ред се изписва Ключови думи:  (шрифт Times New Roman 10 pt., Bold). Ключовите думи са 4 – 6 и се изписват на български  (шрифт Times New Roman 10 pt., Regular).

На следващия ред се изписва Key words:  (шрифт Times New Roman 10 pt., Bold) се поставят между 4 и 6 ключовите думи на английски език  (шрифт Times New Roman 10 pt., Regular).

5. ОСНОВЕН ТЕКСТ

След един празен ред следва изложението на основния текст  (шрифт Times New Roman 10 pt, Regular, отстъп на нов ред 0.8 см.)

Празни редове не се оставят.

Текстът се разполага в една колони.

А) ЗАГЛАВИЯ– Заглавията в текста се изписват с начална главна буква и следващи малки букви, шрифт Times New Roman 10 pt.,  Bold,  на нов ред,  ляво подравнени,  без отстъп. Номерират се с арабски цифри.

Б). ПОДЗАГЛАВИЯ – Подзаглавията се изписват с начална голяма буква и следващи малки букви с наклонен шрифт Italic, на нов ред, ляво подравнени, без отстъп. Номерират се последователно с

арабски цифри 1.1 (съответно 1.1.1; 1.1.2 и т.н.); 1.2; 1.3 и т.н.

В). ТАБЛИЦИ, ГРАФИКИ, ФИГУРИ, ФОРМУЛИ, СНИМКИ, СХЕМИ, КАРТИ

Таблиците, графиките и фигурите се вграждат софтуерно в текста, независимо от вида на програмата, с която са изработени. Допустимият размер на фигурите, графиките, схемите, картите и снимките е 15  на 15  см.  Размерът на таблиците не трябва да бъде по-голям от един лист А4, форматиран съгласно посочените указания.  Ориентацията на фигурите,  графиките,

схемите, картите и таблиците е Portrait. Допустимо е, ако таблицата е много голяма и заема цяла страница А4  ориентацията да е Landscape.  Между текста на статията и таблиците  (съответно фигурите,  графиките,  картите,  схемите и формулите)  се оставя един празен интервал.

Наименованието на фигурите, снимките, схемите, картите и графиките се изписва под тях след един интервал и се центрира. Размерът на шрифта е Times New Roman 9 pt, Bold. Номерацията на фигурите, снимките и графиките е с арабски цифри, съответно: фиг. 1., фиг. 2. и т.н. След номера на фигурата се поставя точка. Не се допускат рамки на фигурите, схемите, картите и т.н.

Например:

Наименованието на таблиците се изписва над тях. Размерът на шрифта е Times New Roman 9-10 pt, Bold. Текстът се центрира. Не се оставя интервал между наименованието на таблицата и самата таблица. Цифрите и текстът вътре в таблиците се изписват с шрифт Times New Roman 9 pt, Regular. Допустимо е наименованието на колоните и редовете да бъде Bold. Номерацията на таблиците е с арабски цифри, съответно табл. 1, табл. 2 и т.н. След номера на таблицата се поставя точка.

Табл. 1. …………………. (Име на таблицата)

Колона 1, Колона 2, Колона 3, Колона 4,  Колона 5; Ред 1, Ред 2, Ред 3, Ред 4, Ред 5; Източник: АБВ, 2010, стр.; Формулите се създават с редактора на MS WORD или се вграждат като обекти, ако са създадени със специални програми. Формулите са ляво центрирани без отстъп за първи ред. Номерът на формулата е с арабски цифри и се поставят в малки скоби.

Например:       Y = A+B.X             (1)

където

А е показателят за устойчивост

В – коефициент за устойчивост

Х – променлива за устойчивост

Препратките към формулите, фигурите и таблиците в текста да се извършва по следния начин: (формула 1), (формула 2) и т.н.; фиг. 1., табл. 1.

Г). НОМЕРАЦИЯ И БУЛЕТИ

Допустимият булет в текста е тире. Отстъпът е 0,8 см.

Например:

Техт …………………………………………. :

– техт;

– техт;

Допустимите номерации в текста са: арабски цифри и букви на кирилица. Отстъпът е 0,8 см.

Например:

Техт …………………………………………. :

1. техт;

2. техт;

Например:

Техт …………………………………………. :

А) техт.

Б) техт.

Д). ЦИТИРАНЕ В ТЕКСТА

Не се допуска цитиране под черта.  Цитирането на литературните източници е с арабски цифри в средни скоби.  Номерата на литературните източници трябва да отговаря на поредността им в списъка на литературата.

Цитирането на източниците на данни се посочват след таблицата  (фигурата) и се подравняват вляво с таблицата (фигурата). Шрифтът Times New Roman 8 pt, Italic.

6. ЛИТЕРАТУРА – След един интервал се изписва Литература, ляво подравнено, без отстъп за първи ред, шрифт Times New Roman 9 pt, Bold.

Използваните източници се подреждат по азбучен ред, номерират се с арабски цифри, без отстъпи на нов ред, като се спазва стандарта на библиографското описание.

Цитирането на литературата в текста трябва да бъде с арабски цифри в средни скоби (напр. [1], [3, 5], [4, 7, 15, 18]) Шрифт Times New Roman 9 pt, Regular.

7. Име на публикацията, изписана на Английски език – След интервал, в една колона, центрирано се изписва името на публикацията на английски език. Изискванията са същите като тези на български език.

8. АВТОР (АВТОРИ), изписани на английси език – Името на автора (авторите) се изписват след интервал. Изсикванията са същите като тези на български език. Имато на организацията е без съкращения. След името на оргнизацията се посочва града и страната.

9. РЕЗУМЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – След един празен ред се изписва Abstract, шрифт Times New Roman 9 pt, Bold. Основния текст на резумето на английски език се изписва след интервал. Изискванията са същите като тези на български език.

 

10. АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ И Е-MAIL – Адресът трябва да е пълен и да включва пощенски код. Шрифт Times New Roman 9 pt, Bold.

Благодарим Ви за спазването на тези указания!

Related posts

Фирмено разузнаване онлайн!

Търсене в архива

Бюлетин

Фото галерия

Фирмено разузнаване онлайн!
Вход | Designed by Gabfire themes