Вече можем да строим в земеделски земи

На 06.11.2012 г. беше обнародвана наредба №19 с която се облекчава строежа в земеделски земи без да се променя предназначението им. Честито на собствениците и стопаните. Отпадна още една касичка по пътя на бизнеса.

НАРЕДБА № 19 ОТ 25 ОКТОМВРИ 2012 Г. ЗА СТРОИТЕЛСТВО В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ БЕЗ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО ИМ

В сила от 06.11.2012 г.

Издадена от Министерството на земеделието и храните и Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.85 от 6 Ноември 2012г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за застрояване в земеделските земи по смисъла на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) за случаите, в които не се променя предназначението им.

Чл. 2. (1) Без промяна на предназначението на земеделските земи в тях се разрешава застрояване с обекти, свързано с ползването им, чиито функции са съвместими с предназначението на земята, както следва:

1. при имоти с площ до 10 дка – на едноетажни селскостопански постройки за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, в това число и помещение за обитаване в тях;

2. при имоти с площ над 10 дка – на селскостопански сгради, постройки и съоръжения за съхранение на растителна и животинска продукция и отглеждане на животни съгласноприложението, включително инженерни мрежи и съоръжения за благоустрояване на имотите и на помещения за обитаване от домакинствата на собствениците на земята и/или на лицата, които произвеждат селскостопанска продукция от съответните земеделски земи.

(2) Сградите и постройките по ал. 1 се разполагат в част от имота, предназначена за застрояване и определена с виза за проектиране в случаите на т. 1 или с подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ), в случаите на т. 2.

Чл. 3. Разпоредбите на наредбата не се прилагат в следните случаи:

1. за земеделски земи, които попадат в строителните граници на населените места, промишлените, курортните и вилните зони и селищните образувания, определени с ПУП по чл. 109 или чл. 111 ЗУТ;

2. за територии, за които с ПУП е предвидено изграждане на обект – публична общинска или публична държавна собственост, или е въведена строителна забрана;

3. за земеделски земи, които попадат в охранителни зони „А“ и „Б“ съгласно Закона за устройството на Черноморското крайбрежие;

4. в сервитутите на естествени и изкуствени водоеми, реки и крайречни диги, пътища и железопътни линии, в границите на защитени природни обекти, в границите на паркове, лесопаркове, минни разработки и др.;

5. в зоните за санитарна и хидрогеоложка охрана на находищата на минерални води, лечебна кал и торф, в санитарно-охранителните зони около източниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване, в сервитутните ивици на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, електропроводите с високо напрежение, на курортните ресурси, курортните местности, гробищните паркове, в буферните зони около природните резервати, обектите на културно-историческото наследство и др.;

6. в хигиенно-защитните зони на депата (сметищата) за контролирано обезвреждане на твърди битови отпадъци;

7. в границите на действащите напоителни полета;

8. в териториите с неподходящи за строителство инженерно-геоложки и теренни условия, в т. ч. и в свлачищни участъци и райони;

9. в други случаи на определени сервитути, охранителните зони и специални режими на ползване.

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

Чл. 4. (1) Застрояване на земеделски земи се извършва въз основа на виза за проектиране или подробен устройствен план, съобразен с действащия общ устройствен план, а когато липсва такъв, подробният устройствен план се придружава с обосновка за социално-икономическата, техноустройствената и екологичната допустимост на предлаганото строителство. Подробният устройствен план се изработва въз основа на задание за проектиране, съгласувано по реда начл. 125 ЗУТ.

(2) Подробните устройствени планове се изработват съгласно изискването на чл. 108 ЗУТ иНаредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове (ДВ, бр. 57 от 2001 г.), като включват частите, отнасящи се до план за застрояване.

(3) Освен проектното решение за разполагането на сградите, постройките и съоръженията подробният устройствен план трябва да съдържа и данни за наличните сгради и съоръжения и в имотите, разположени в непосредствена близост.

(4) Неразделна част на подробния устройствен план е обяснителната записка. В нея се изясняват видът на сградите и съоръженията и спазването на нормите и условията за застрояване, посочени в чл. 5 и 6.

Чл. 5. Определянето на допустимото застрояване по реда на чл. 4, ал. 1 включва:

1. установяване на частта от имота, в която може да се застроява;

2. определяне на пределно допустимите плътност и интензивност на застрояване, височина, начин на застрояване и линии на застрояване;

3. определяне на предназначението на строежите и архитектурно-строителните, санитарно-хигиенните, екологичните и противопожарните изисквания към тях.

Чл. 6. Допустимото застрояване се определя, като се съобразяват:

1. инвестиционната инициатива на собственика на земята;

2. местоположението и големината на имота в землището и достъпът до него от полски и други пътища и прокари;

3. ограниченията при ползването на земеделските земи;

4. конкретните климатични, почвени, хидроложки, санитарно-охранителни, ландшафтни и екологични условия за територията;

5. възможностите за електрозахранване, комуникационно-транспортно обслужване, питейно-битово водоснабдяване и водоснабдяване за нуждите на селскостопанското производство, за отвеждане, пречистване и заустване на използваните води.

Глава трета.
НОРМИ ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

Чл. 7. (1) Площта за застрояване по чл. 5, т. 1 може да достига до 10 на сто от общата площ на имота/имотите, собственост на физическото или юридическото лице в границите на едно землище. Площта на застрояване се обособява в определен с подробен устройствен план имот. За новообразувания имот се дава идентификатор по реда на чл. 26, ал. 3 от Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).

(2) При застрояване на поземления имот по ал. 1 се спазват следните норми:

1. плътност на застрояване – до 20 %;

2. интензивност на застрояване – до 0.4.

(3) Застроената площ на помещенията за обитаване от домакинствата на собствениците на земята и/или на лицата, които произвеждат селскостопанска продукция от съответните земеделски земи, не може да надвишава 10 % от сумарната застроена площ на стопанските сгради и постройки, но не повече от общо 200 кв.м.

Чл. 8. В земеделски земи сградите се проектират с височина съобразно функционално-технологичните изисквания и етажност не повече от два етажа.

Чл. 9. (1) Разстоянието на сградите, постройките и съоръженията от границите между два съседни имота при свободно застрояване не може да бъде по-малко от 3 м.

(2) Сградите, постройките и съоръженията могат да се разполагат свързано по границата между два съседни имота при взаимно съгласие на собствениците, удостоверено с нотариално заверени подписи, като не се допуска отвеждане на дъждовни води от покривите на сградите в чужд имот.

Чл. 10. Земеделските земи и определените площи за застрояване могат да се ограждат с подходящи огради. Видът и височината на оградите се определят по реда на чл. 48 ЗУТ.

Глава четвърта.
СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

Чл. 11. (1) Когато физическо или юридическо лице, собственик на земеделска земя, желае да извърши строителство, се комплектува преписка, която съдържа:

1. искане до кмета на общината за извършване на строителство върху земеделска земя по чл. 2; в искането се изяснява предназначението на сградите, които ще се изграждат;

2. документ за собственост на имота/имотите;

3. скица на имота/имотите, издадена от общинската служба по земеделие или от службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота, с вписани ограничения при ползването им, за които има данни в съответната служба;

4. положително становище от областна дирекция „Земеделие“.

(2) Въз основа на искането за случаите на чл. 2, ал. 1, т. 1 главният архитект на общината издава виза за проектиране, а в случаите на чл. 2, ал. 1, т. 2 кметът на общината разрешава изработването на подробен устройствен план.

Чл. 12. Разрешаването на строителството се извършва съгласно глава осма, раздел ІІІ ЗУТ.

Глава
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ В ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

Чл. 13. Разрешение за строеж се издава от главния архитект на общината въз основа на писмено искане на собственика, към което се прилагат следните документи:

1. документ за собственост на поземления имот;

2. влязъл в сила подробен устройствен план или виза за проектиране;

3. инвестиционен проект съгласно разпоредбите на чл. 144, ал. 1, т. 3 ЗУТ;

4. разрешения за право на водоползване, електрозахранване, включване на отпадъчните води в съответния водоприемник, както и съответните заключения и оценка от органите на околната среда, здравен контрол, санитарния контрол, противопожарната охрана, когато такива се изискват по действащото законодателство в зависимост от предназначението на съответния строеж.

Чл. 14. (1) Разрешението за строеж се издава за селскостопанските сгради, постройки, съоръжения и мрежи, включени в подробния устройствен план, или само за онези от тях, които ще се изграждат като първи етап.

(2) Разрешението за строеж и инвестиционните проекти имат срокове на действие съгласночл. 153, ал. 2 и 3 ЗУТ.

(3) В разрешението за строеж се вписват всички условия, свързани с изпълнението на обекта.

Чл. 15. (1) Когато някои от строежите се изграждат на етапи, при всяко последващо искане за издаване на разрешение за строеж се представят документите по чл. 13 и 14.

(2) Когато се иска разрешение за строеж на обект, непредвиден в одобрения подробен устройствен план, освен документите по ал. 1 се представя и нов подробен устройствен план, съгласуван и одобрен по реда на чл. 11.

(3) За преустройства на строежи, без да се променя техният вид, посочен в чл. 2, за които се изисква разрешение за строеж, се представят документите по чл. 13 и 14.

Чл. 16. Издадените разрешения за строеж или отказите се съобщават по реда на чл. 149 ЗУТна заинтересуваните лица.

Чл. 17. Определянето на строителна линия и ниво на строежа, техническото ръководство, контролът при изпълнението на строителните работи и въвеждането в експлоатация на сградите и съоръженията се извършват съгласно разпоредбите на ЗУТ.

Глава шеста.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ

Чл. 18. Собствениците на земята определят вида на застрояването в своите имоти, условията и начина за строителство, както и етапите на изграждане съгласно разпоредбите на тази наредба.

Чл. 19. Собствениците са задължени при строителството да отнемат и оползотворяват хумусния пласт, да не увреждат и не замърсяват почвата и да спазват санитарно-охранителните, противопожарните и екологичните норми.

Глава седма.
КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 20. Контролът по прилагането на тази наредба се осъществява от общините и от органите на Министерството на земеделието и храните и на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в границите на определената им компетентност.

Чл. 21. Административнонаказателната отговорност се осъществява по реда на ЗОЗЗ, ЗУТ иЗакона за административните нарушения и наказания.

Чл. 22. Когато собственикът на земята извърши строителство на сгради и/или съоръжения, които не са свързани с ползването на земеделската земя или са в отклонение на нормите за застрояване по чл. 7, същият носи административнонаказателна отговорност по ЗУТ и ЗОЗЗ.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 2, ал. 4 ЗОЗЗ, § 18, ал. 1 от заключителните разпоредби на ЗУТ и чл. 4, ал. 2 ЗСПЗЗ.

§ 2. Тази наредба отменя Наредба № 2 от 1998 г. за застрояване в земеделските земи (ДВ, бр. 48 от 1998 г.).

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

§ 4. (1) Започналите производства по одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешение за строеж се довършват по досегашния ред.

(2) За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се счита датата на внасянето на инвестиционния проект за одобряване от компетентния орган.

§ 5. Указания по прилагане на наредбата дават министърът на земеделието и храните и министърът на регионалното развитие и благоустройството.

Приложение към чл. 2, ал. 1, т. 2

Списък на сгради, постройки и съоръжения, които могат да се изграждат в земеделските земи

1. Селскостопански сгради за съхранение на растителна и животинска продукция.

2. Селскостопански сгради за отглеждане на животни.

3. Сгради за селскостопански машини.

4. Резервоари и водоеми.

5. Силажовместилища, торохранилища и пречиствателни съоръжения.

6. Съоръжения за водоснабдяване, канализация и електроснабдяване.

7. Хидромелиоративни съоръжения.

http://www.sobstvenik.com/

Собственик е списание за имоти.
Но не за чуждите, непродадените или некупените.
За собствените, съхранените, наследените, изгладуваните.

бутон за сайт

Кратък URL: http://www.sobstvenik.com/?p=4474

Създадено от на ное. 7 2012. Част от архитектеее, Закони, Новини. Може да се абонирате за коментарите към тази статия чрез RSS 2.0. Може да пропуснете до края и да оставите коментар. Пинг в момента не е позволен.

1 672 коментара за “Вече можем да строим в земеделски земи”

 1. XYZ|國中基測|基測|基測歷屆試題|命題光碟|基測中心|基測試題滿1000送200

  http://xyz.net.tw/

 2. My new hot project|enjoy new website
  http://lesbian.lovers.relayblog.com/?diamond

  strawberry blonde plumper porn puke free porn dad deciplines daughter porn porn star alex wilcox free intenational porn

 3. Sexy photo galleries, daily updated pics
  http://porn.av.video.bestsexyblog.com/?jada

  ball squeezing contest porn free streaming porn tube videos nice young free porn free nasty online porn videos soft porn young

 4. Hardcore Galleries with hot Hardcore photos
  http://pornauntymea.relayblog.com/?dayana

  gujrati porn miley cyrus porn comics xxxtube porn 3d fat porn videos porn closed caption

 5. Sexy photo galleries, daily updated collections
  http://naked.lesbian.instasexyblog.com/?aubrey

  pussy porn tube french black female free mulan cartoon porn ee jonny test porn celecbrity porn comics american porn plus

 6. Голенькие девушки через окно

 7. [url=https://vk.com/public177967748]Секс знакомства Владивосток[/url]

 8. Знакомства на Loveawake.Ru
  [url=https://loveawake.ru]Show more![/url]

 9. Смотреть фильмы онлайн бесплатно в хорошем качестве hd

 10. Best Nude Playmates & Centerfolds, Beautiful galleries daily updates
  http://bicurioussigns.logotrans.allproblog.com/?blanca

  chinese hardcore porn pics hectic rough porn max porn hub xxx free porn reecy rae sexy cow girl porn

 11. юристы в запорожье

  [url=https://www.056.ua/ads/832987]допомога адвоката[/url]

 12. Nude Sex Pics, Sexy Naked Women, Hot Girls Porn
  http://free.hard.porn.allproblog.com/?willow

  girl petite video porn porn pics gallery porn pics today find porn tube web sties bittorrent porn 2008 jelsoft enterprises ltd

 13. Hot galleries, daily updated collections
  http://pornassmaster.freepornpics.relayblog.com/?devin

  tribe porn sex with animal porn movies free online porn vedios taboo adult baby porn nasty little porn

 14. New super hot photo galleries, daily updated collections
  http://lesbianporntube.bestsexyblog.com/?justine

  free shemale tv porn gay porn twinks free hentai girl porn porn user gallery lesbo milf porn

 15. Dirty Porn Photos, daily updated galleries
  http://retroporn.xblognetwork.com/?annika

  big breast blowjob porn anoerexic porn galleries alessandra ambrosio porn women used as furniture porn big balls porn tube

 16. where to buy allegra d over the counter
  age to buy allegra d
  buy allegra australia
  [url=http://www.healthrpose.com/allegra/]buy allegra medicine[/url]
  buy raquel allegra
  buy allegra d 24 hour online

 17. юристи в дніпрі

  [url=https://www.056.ua/ads/832987]адвокат в запоріжжі[/url]

 18. Занимается этим делом тот же нотариус, что и открывал наследство после смерти наследодателя. Дело о наследстве – это течение оформления наследуемого имущества.

  Рекомендуем прочесть:  Как должны оплачиваться переработки

  Также неумеренно важно определиться с корректным местом открытия наследства.

  Можно поискать, открыто ли дело о наследовании в интернете по точному совпадению инициалов умершего.

  Для этого понадобятся две официальные бумаги – свидетельство о смерти гражданина и последнее место его проживания (справка о прописке).

  Для получения кадастровых документов по квартире стоит только обратиться в Кадастровую палату или в современные многофункциональные центры, предоставляющие государственные услуги.

  Рекомендуем прочесть:  Размер заверение о рождении

  Как мы дотоле упоминали ранее, наследственное дело открывает нотариус, к которому обратились наследники с соответствующим заявлением.

  Нотариус после приема заявления должен провести такие действия:

  письменным доказательством факта смерти собственника наследуемого имущества. Этот документ должен быть выдан органом ЗАГСа;

  В зависимости из-за обстоятельств конкретного наследственного дела, востребованных документов прибавиться.

  Завещание нужно составляться лично владельцем, при здравом уме, а вот подать все для открытия возможно по почте или через доверенное физиомордия.

  Какие документы нужны для вступления в наследство после смерти отца

  Активность Вся активность Мои ленты Непрочитанное Мои публикации Поиск Больше

  [url=https://zaytcevpartners.ru/]если в течении 6 месяцев не открыли наследство[/url]

 19. Hswolefelp

  [url=http://kaluga-uli.ru/]купить улей в москве[/url]

 20. Girls of Desire: All babes in one place, crazy, art
  http://lesbian.chat.fetlifeblog.com/?aiyana

  free teen porn iphone videos free porn videos long play porn tube cum on tits compilation hiring lesbian porn stars black transexual porn clips

 21. Услуга такси и трансфера идеально подходит для: Пассажиров с нестандартным багажом. Можно заказать через сайт вместительное такси — например, если нужно перевести лыжи и другие аксессуары на горнолыжный курорт. А также если у вас с собой много чемоданов, велосипед или коляска. https://vk.com/transfertaksi

 22. RandyDinly

  Привет

 23. Mosesdaure

  Привет

 24. Приятно познакомиться.

 25. Уважаемые друзья!
  Смотреть клипы онлайн без смс в интернете можно тут http://mygolos.org/.
  Не надо посылать в яндекс. Никакой рекламы, вирусов и навязчивых баннеров!

 26. Магазин сумок. Только популярные бренды

 27. JosephEnern

  Блог о бизнесе в интернете

 28. Скажите, плиз, где можно найти интересный форум о косметологии. Гуглю целый день, рекомендовали форум косметологов не могу войти в аккаунт . Подскажите, как авторизоваться, плиз.

 29. DonaldKnons

  Как лучше написать курсовую?

 30. Основное направление дизайн студии „SoftSky“ – изготовление, монтаж и сервисное обслуживание натяжных потолков, а так же печать и оформление стен фресками. Работаем в Москве и Московской области. Одним из направлений нашей студии является разработка дизайн-проектов квартир и офисов, а так же ремонт и отделка вашего помещения.
  http://soft-sky.ru

 31. Получение убежища в западной стране с гарантией!

 32. Всем привет

  Нужен не дорогой хостинг для игравого сайта на php

 33. Хорошего дня, профессиональный адвокат по уголовным делам https://advokat-bondarchuk.ru/advokat-po-ugolovnym-delam предлагает свои услуги гражданам и организациям. Обращайтесь за помощью!

 34. Linkeeme

  Доска объявлений для жителей России, Украины, Беларуси, с множеством рубрик, таких как:
  – Недвижимость;
  – Автотранспорт;
  – Автозапчасти;
  – Работа;
  – Животные.
  Простая и быстрая регистрация. Добро пожаловать.
  Модерируемая доска объявлений предоставляет Вам возможность с легкостью разместить бесплатное объявление с фотографией. Спустя короткое время Ваше объявление на доске будет доступно миллионам пользователей крупнейших поисковых систем сети Интернет и обязательно привлечет внимание Ваших потенциальных клиентов из России, Украины, Беларуси.
  Также вы можете разместить информацию о своей фирме.

 35. Магазин „Фасадногый декора“ предлагает разнообразные товары от производителя по самым минимальным ценам из качественных материалов.

 36. Букинг прекратил сбор отзывов и оценок туристов на крымские объекты. Где и как теперь выбирать отели ?

 37. Мой любимый Букинг закрыл продажи по Крыму. Как теперь бронировать Отели в Крыму?
  Я пользуюсь mybookit.ru

Оставете коментар

Фирмено разузнаване онлайн!

Търсене в архива

Бюлетин

Фото галерия

Фирмено разузнаване онлайн!
Вход | Designed by Gabfire themes